Klachtenafhandeling

artikel 8. Onderzoek en reclames, verjaringstermijn

1.De door Dienstverlener te leveren diensten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd.

2.De Opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van hetgeleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele gebreken dienen binnen zeven dagen na levering schriftelijk aan Dienstverlener te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Dienstverlener in staat is adequaat te reageren. De Opdrachtgever dient Dienstverlener in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.

3.Indien de Opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken en hetgeen waartoe hij Dienstverlener opdracht gegeven heeft.

4.Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

5.Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Dienstverlener de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Opdrachtgever, ter keuze van Dienstverlener, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan dan wel vervangende vergoeding daarvoor aan de Opdrachtgever voldoen. In geval van vervanging is de Opdrachtgever gehouden om de vervangen zaak aan Dienstverlener te retourneren en de eigendom daarover aan Dienstverlener te verschaffen, tenzij Dienstverlener anders aangeeft.

6.Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Dienstverlener daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Opdrachtgever.

7.In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Dienstverlener en de door Dienstverlener bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

8.1U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Vakdiplomanodig.nl daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

8.2Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Vakdiplomanodig.nl de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

8.3Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen zeven (7) werkdagen na aflevering aan Vakdiplomanodig.nl te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product en het betreffende product onbeschadigd is en deze zich nog in originele en onbeschadigde verpakking bevindt en een eventueel bijgevoegde toegangscode voor onze digitale leeromgeving niet geactiveerd is en deze toegangscode bij retourzending is ingesloten, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.

8.3.1Levert Vakdiplomanodig.nl slechts een toegangscode (op welke wijze dan ook) voor een digitale leeromgeving, dan kan deze code geretourneerd worden als deze code op geen enkele wijze is geactiveerd.

 

artikel 12. Toepasselijk recht en geschillen

1.Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Dienstverlener partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

2.De rechter in de vestigingsplaats van Dienstverlener is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Dienstverlener het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

3.Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Dit artikel is een onderdeel van de algemene voorwaarden van vakdiplomanodig.nl.

De klachtafhandeling wordt in de regel binnen 14 dagen afgehandeld.